પોકાર રોશન રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹780 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસ :- 110-115 દિવસ
  • છોડનાં વૃદ્ધિ નો પ્રકાર :- ડાળીઓનો ખુલ્લો વિકાસ
  • લક્ષણો :-

                   - પોકાર રોશન એ સારી ગુણવતા વાળું બિયારણ અને વધુ ઉત્પાદન ધરાવતી જાત છે.

                   - પોકાર રોશન એ સુકારા સામે પ્રતિકારક જાત છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન