પોકાર શક્તિ ગોલ્ડ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1850
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો :- 120-125 દિવસ
  • છોડની ઊંચાઈ :- 80-85 cm
  • મધ્યમ ડાળી :- જાડી અને મધ્યવર્તી
  • ટીલર ની સંખ્યા :-8-10
  • પાકવાના સમયે દાંડી સંપૂર્ણપણે બીજથી ભરેલ હોય છે :- એમ્બર
  • ઉત્પાદન/એકર (કિવન્ટલ) :- 28-29

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન