પોકાર-૩૨ રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹700
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડની ઊંચાઈ :- 165-175 cm
  • પાંદડા :- લીલો 50%
  • ફૂલ અવસ્થા :- વાવેતર ના 55-60 દિવસ પછી
  • થડ/ડાળીનો રંગ :- વધુ લાલાશ પડતું
  • પહેલી લૂમ પાકવાનો સમય :- વાવેતર ના 120 દિવસ પછી
  • સરેરાશ ડાળીઓના નંબર :- 15-18
  • પાકવાના દિવસો :- 175-180 દિવસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન