પોકાર-25 રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹700 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની ઊંચાઈ :- 210-215 cm
  • પાંદડા :- વધુ લીલો 50%
  • ફૂલ અવસ્થા :- વાવેતર ના 55 દિવસ પછી
  • થડ/ડાળીનો રંગ :- લાલાશ પડતું
  • પહેલી લૂમ પાકવાનો સમય :- વાવેતર ના 95-100 દિવસ પછી
  • સરેરાશ ડાળીઓના નંબર :- 12-14
  • પાકવાના દિવસો :- 180-185 દિવસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન