મીનફર્ટ જીબીઆર - દાણદાર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત :
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

છોડને થતાં ફાયદા :- 


 • મૂળ તંત્ર નો ઝડપી વિકાસ તથા મૂળ અને જીવતો તથા રોગો ધટાડવા માં મદદ કરે છે
 • છોડ ને ઝડપી ફૂટમાં વધારવામાં મદદ કરે છે
 • પાકનો સમયસર વિકાસ કરી ભરાવદાર થવા મદદ કરે છે
 • પાક ની મીઠાશ, ચમક તથા મૂળ સ્વાદ આપવા મદદ કરે છે
 • પાક ના રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા માં વધારો કરે છે
 • પાકમાં સહ પ્રમાણસર માત્રા તથા જાડાઈ માં વધારો કરી ઉત્પાદન વધારવામાં આદર્શ છે

જમીનને થતાં ફાયદા :- 


 • જમીન માં મુખ્ય,ગૌણ તથા સૂક્ષ્મ તત્વો નું પ્રમાણ વધારે છે
 • જમીન ની પી.એચ. સુધારી સમતોલ કરે છે 
 • જમીન ને જરૂરી તત્વો આપી છોડ ની રોગ પ્રતિકારક સહમત વધારે છે
 • છોડ ને પોષણ યુક્ત આહાર લાંબા સમય સુધી આપે છે
 • જમીનમાં બેક્ટેરિયાનું પ્રમાણ વધારે છે
 • જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ જાળવી રાખે છે
 • ખર્ચ ધટાડી, ઉત્પાદન વધારી ને આવક માં વધારો કરે છે

પ્રથમ વાવણી :-  25 કિલો - 1 એકર.
વાવણી પછીના 35 દિવસ :- 10 કિલો - 1 એકર.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન