મીનફર્ટ રેસ્કયુ પાવડર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત :
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

છોડને થતાં ફાયદા :-

  • રેસ્ક્યુ વધુ સારું, ઝડપી કાર્ય કરે છે અને લાંબા સમય સુધી ચાલનારા પરિણામો આપે છે
  • રેસ્ક્યુ પાંદડા પર પાવડર કોટિંગ કરે છે અને તમામ જીવતો અને રોગો સામે રક્ષણ આપે છે
  • રૂટ રોટ, નેમાટોડ વગેરે જેવા જમીનમાં થતા ફંગલ રોગોનો પ્રતિકાર કરવામાં છોડને મદદ કરે છે 
  • રેસ્ક્યુ ફંગલ અને દરેક પ્રકાર ની ઈયળો સમસ્યાના તમામ તબક્કાઓ નિયંત્રણ કરવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે
  • રેસ્ક્યુ મિલ બગ, થ્રિપ્સ, સફેદ માખી વગેરે અને દરેક જાતના ચુસીયા જીવતો સામે અસરકારક કામ કરે છે 
  • તમામ પાક માં જીવાતો અને રોગો સામે રક્ષણ આપવામાં ખુબજ મદદરૂપ છે, ને બદલાતા વાતાવરણ ની થતી અસર સામે અસામાન્ય તફાવત બતાવે છે


વપરાશની રીત :- 

જમીન ની તૈયારી :- કોઈ પણ જાતના ખાતર તથા ઓર્ગનિક મેન્યુઅર સાથે 1 એકર માટે 3 થી 4 કિલો મિક્ષ ઉપયોગ કરવું 
પંપ સ્પ્રે :- દરેક વખતે 75 થી 100 ગ્રામ 15 લિટરના પંપમાં વાપરવું

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન