મેક્સિમા એક્સેલ 41 (ગ્લાયફોસેટ 41 % SL) નીંદામણનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • પ્રકાર :બિન-પસંદગીયુક્ત અને પોસ્ટ-ઇમર્જન્ટ
  • કાર્યવાહીની રીત:સિસ્ટેમિક - એન્ઝાઇમ અવરોધક
  • લક્ષિત નીંદણ :કાર્પેટ ઘાસ, ધરો, કોગોન ઘાસ, કાલમ ઘાસ, કોડો મિલેટ, જુવાર હેલેપેન્સ અને અન્ય ડાયકોટ અને મોનોકોટ
  • સામાન્ય રીતે નીંદણઆલ્બમ,મેલીલોટસસ્પ,સાયપરસ એસ્ક્યુલેન્ટસ,સી. કેમ્પેસ્ટ્રીસ,બોરેરિયાસ્પ, એરાગ્રોસ્ટિસ એસપીપી
  • મુખ્ય પાક :ચા, બિન પાકવાળો વિસ્તાર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન