મેક્સિમા કેશબેક (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 40% EC) જંતુનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • કાર્યવાહીની રીત:સંપર્ક અને પેટની ક્રિયા
  • લક્ષિત જીવાતો : બોલવોર્મ કોમ્પ્લેક્સ,પતંગિયા અને ચુસીયા જીવાત
  • મુખ્ય પાક :કપાસ, ડાંગર, શાકભાજી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન