મેક્સિમા ગ્રેહાઉન્ડ( ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી)નીંદામણનાશક

મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રકાર :સેલેકટીવ, પ્રિ એન્ડ પોસ્ટ-ઇમર્જન્ટ કંટ્રોલ
  • કાર્યવાહીની રીત:કોનટેક્ટ
  • લક્ષિત નીંદણ :પોહળા પાનના નિંદામણ અને સામાન્ય નિંદામણ નિયંત્રણ માટે
  • મુખ્ય પાક :ડુંગળી, ચા, બટેટા, મગફળી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન