મેક્સિમા જીજે વન(પેરાક્વેટ ડિક્લોરાઇડ 24 % SL)નીંદામણનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • પ્રકાર :પોસ્ટ -ઇમર્જન્સ
  • કાર્યવાહીની રીત:બિન-પસંદગીયુક્ત, સંપર્ક-પ્રકાશસંશ્લેષણ અવરોધક
  • લક્ષિત નીંદણ :ઈમ્પેરાટા સિલેન્ડરિકા,સેટરીયા એસપીપી.,કોમેલિના બેંગાલેન્સિસ,બોરહાવિયા હિસ્પીડા,ચેનોપોડિયમ એસપીપી.
  • મુખ્ય પાક :ચા, બટેટા, કપાસ, દ્રાક્ષ, રબર, શેરડી, સૂર્યમુખી, ચોખા, ઘઉં, મકાઈ, સફરજન

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન