મેક્સિમા ઝેલ્ડા (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી)ફુગનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • કાર્યવાહીની રીત:રોગહર અને રક્ષણાત્મક
  • મુખ્ય જીવાત :ભૂકીછારો,શીથ બ્લાઈટ
  • મુખ્ય પાક : ડાંગર, કેરી, શાકભાજી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન