મેક્સિમા થાઈઓક્ષમ (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) જંતુનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • કાર્યવાહીની રીત:પ્રણાલીગત, પેટ અને સંપર્ક
  • લક્ષિત જીવાતો : ભૂરા ચુસીયા, , મોલો મશી , સફેદ માખી ,લીલી પોપટી
  • મુખ્ય પાક :કપાસ, ડાંગર, ભીંડા, ટામેટા, રીંગણ, ઘઉં, એરંડો , બટેટા, કેરી, ચા, મોસંબી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન