મેક્સિમા નિમૉમેક્સ બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત :સામાન્ય જંતુનાશક હેતુ
  • પાંદડા પર છંટકાવ
  • 8-12દિવસ પછી બીજો છંટકાવ કરવો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન