મેક્સિમા પંટર ફુગનાશક

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : દરેક પ્રકારની ફૂગ માટે
  • પાંદડા પર છંટકાવ
  • 7-10દિવસ પછી બીજો છંટકાવ કરવો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન