મેક્સિમા પેન્ડિમેક્સ(પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી)નીંદામણનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • પ્રકાર સેલેકટીવ એન્ડ પ્રિ -ઇમર્જન્સ
  • કાર્યવાહીની રીત:સેલ ડિવિઝન અવરોધક
  • લક્ષિત નીંદણ :બંટીયો, કણજરો, આરોતારો, લૂણી,તાંદળજો,દુધેલી, ટીક વીડ,ગુલ્લી દંડા, ચીલ, વેલી, ખાખી વીડ, ભાંગરો, ચીઢો, ચોખલીયું, ચિક વીડ, દિલી, પ્રીમરોઝ, ઇન્ડિયન ફુમેન્ટ્રી
  • મુખ્ય પાક :ઘઉં,સોયાબીન ,કપાસ ,તુવેર,ડાંગર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન