મેક્સિમા પ્રોપર ૫૦ (પ્રીટીલાક્લોર 50% EC)નીંદામણનાશક

મુખ્ય મુદ્દા:

  • 400 - 600 મિલી/એકર રોપાયેલા ડાંગર માટે
  • લાગુ કરવાનો સમય - રોપ્યા પછી 0-3 દિવસની વચ્ચે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન