મેક્સિમા ફિપ્રોમેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી)જંતુનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • કાર્યવાહીની રીત:પેટ અને સંપર્ક
  • લક્ષિત જીવાતો : ગ્રીન લીફ હોપર, ગેલ મિજ, ડાંગરની માખી,થડની ઈયળ, પાન વડનારી ઈયળ, કંટીના ચુસીયા, હીરાફૂદી,; મૂળની ઈયળ , મોલો મચ્છી, લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ, સફેદ માખી , જીંડવાની ઈયળ.
  • મુખ્ય પાક : શેરડી, કોબીજ, મરચાં, કપાસ, ડાંગર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન