મેક્સિમા મૅક્સિમોનો (મોનોક્રોટોફોસ 36% એસએલ)જંતુનાશક

રેટિંગ: | 0.00


  • કાર્યવાહીની રીત:સંપર્ક અને પેટ
  • લક્ષિત જીવાતો : ભૂરા ચુસીયા, લીલા ચુસીયા ,ગાભમારાની ઈયળ , પાન વાલનારી ઈયળ , મોલો મશી , થ્રિપ્સ, સફેદ માખી
  • મુખ્ય પાક :ડાંગર, મકાઈ, કપાસ, ચા, કઠોળ, એરંડો , મોસંબી, કેરી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન