મેક્સિમા મેક્સિડોર સુપર(ઇમિડાક્લોપ્રિડ 30.5 % sc)જંતુનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • કાર્યવાહીની રીત:સંપર્ક અને પેટની ક્રિયા
  • લક્ષિત જીવાતો :ઉધઈ ,લીલી પોપટી,ભૂરા ચુસીયા, લીલા ચુસીયા , થ્રિપ્સ
  • મુખ્ય પાક :કપાસ, ડાંગર, શાકભાજી, શેરડી, મગફળી, કેરી, દ્રાક્ષ, મોસંબી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન