મેક્સિમા મેક્સીગોલ્ડ પ્લસ બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ (૨૫૦ મિલી)

રેટિંગ: | 0.00

  • આ બ્રાન્ડ ના વપરાશ થી છોડ માં પોષકતત્ત્વો ના મહત્તમ વપરાશ કરવા માટે મદદ કરે.
  • કુદરતી રંગ, સુગંધ અને મીઠાશ વધારે.
  • ફૂલ અને ફળ ના બેસાડ માં વધારો કરે અને તેને અકાળે ખરી પડતા અટકાવે.
  • પાક ના ઉત્પાદન અને તેની ગુણાત્મક સુધારો કરી વધુ ઉત્પાદન આપો.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન