મેક્સિમા યોલાન્ડા ઇસી જંતુનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય જીવાત : જમીન ના જંતુઓ(વ્હાઈટગ્રબ, કટવોર્મ, વાયરવોર્મ, વીવીલ, લાલ કીડી ) 
  • સોઇલ એપ્લિકેશન (ડ્રેન્ચિંગ)

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન