મેક્સિમા રાઇડર બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • દરેક પ્રકારની ચુસીયા જીવાત માટે ઉપયોગી
  • પાંદડા પર છંટકાવ
  • 7-10 દિવસ પછી બીજો છંટકાવ કરવો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન