મેક્સિમા રાઇડર MB બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાંદડા પર છંટકાવ
  • 5-7 દિવસ પછી બીજો છંટકાવ કરવો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન