મેક્સિમા લેકમેક્સ - (લેમડા-સાયહાલોથ્રિન 4.9% CS)જંતુનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • કાર્યવાહીની રીત:સંપર્ક અને પેટ
  • લક્ષિત જીવાતો : બધા પ્રકારની ઈયળો અને ચુસીયા જીવાત માટે
  • મુખ્ય પાક :કપાસ, ડાંગર, ભીંડા અને ટામેટા, રીંગણ, દ્રાક્ષ, મરચાં.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન