મેક્સિમા લોથર ૫૦ (ક્લોરોપાયરિફોસ 50% ઇસી)જંતુનાશક

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કાર્યવાહીની રીત:કોલિનેસ્ટેરેઝ અવરોધક
  • લક્ષિત જીવાતો : પતંગિયા અને ઉધઈ
  • મુખ્ય પાક :શેરડી, ડાંગર, કઠોળ, કપાસ, મગફળી, રીંગણ, કોબી, ડુંગળી, સફરજન, બેર, મોસંબી, તમાકુ, દ્રાક્ષ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન