મેક્સિમા વાયરીમેક્સ વિષાણુનાશક

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : વાયરસ અને પર્ણ કર્લ
  • પાંદડા પર છંટકાવ
  • 5-7 દિવસ પછી બીજો છંટકાવ કરવો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન