મેક્સિમા વેપન બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય જીવાત :ઈયળ , ચુસીયા જીવાત , ફંગલ અને બેક્ટેરિયલ રોગો
  • પાંદડા પર છંટકાવ
  • 8-12 દિવસ પછી બીજો છંટકાવ કરવો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન