મેક્સિમા સ્પિલલો (ઇમામેકટીન બેન્ઝોએટ ૧.૯% ઇસી )જંતુનાશક

મુખ્ય મુદ્દા:

  • લક્ષિત જીવાતો : બધા પ્રકારની ઈયળો અને ફળ ખાનારી ઈયળ
  • મુખ્ય પાક :કપાસ અને ટામેટા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન