મેક્સિમા ERP (એટ્રાઝીન ૫૦% WP )નીંદામણનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • પ્રકાર :પ્રી એન્ડ અરલીપોસ્ટ -ઇમર્જન્સ
  • કાર્યવાહીની રીત:પસંદગીયુક્ત અને પ્રણાલીગત-ફોટોસિન્થેસિસ અવરોધક
  • લક્ષિત નીંદણ :ઇચિનોક્લોઆ એસપીપી.,એલ્યુસિન એસપીપી.,ઝેન્થિયમ સ્ટ્રુમેરિયમ,બ્રેકીયારીયા એસ.પી.
  • મુખ્ય પાક :મકાઈ, શેરડી, બાજરા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન