રેમિક અરોમા રિસર્ચ ધાણા (૫૦0 ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹260 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ખુબજ વૃદ્ધિ સાથે પાકમાં નવા મોટા પાન સમયસર કાપણી લઈ શકાય
  • ૭-૮ દિવસનાં અંતરે ૩ થી ૫ વાર કાપણી લેવાતી જાત
  • ૩૫-૪૦ દિવસે પહેલી કાપણી લઇ શકાય.
  • સરસ સ્વાદ સાથે ખુબુદાર જાત ૩૫-૪૫ સે.મી. ઉંચાઈ
  • વધુ વાર કાપવા અનુકૂળ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન