રેમિક અર્પિતા હાઈબ્રીડ ગલકા (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹350
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઝડપથી ઉગતો વધુ ફળ ધરાવતો વેલો
  • પતળા લાંબા, આકર્ષક, ઘેરાલીલા રંગનાં ફળ
  • ફળની લંબાઇ ૨૦-૨૫ સે.મી.
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી ઉત્તમ ગુણવત્તા વાળી જાત
  • પાંદડીયા રોગો સામે રક્ષણ આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન