રેમિક ઇટાલિયન હાઈબ્રીડ ભોલર મરચા (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹750
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઓપન ફિલ્ડ અને નેટ હાઉસ માટે યોગ્ય જાત છે.
  • ફળો સારી રાખવાની ગુણવત્તા ધરાવે છે
  • જાડી ત્વચા અને પરિવહન માટે સારી જાત છે,
  • છોડની ઊંચાઈ: 3 થી 4 ફૂટ
  • ફળનું વજન: 100-120 ગ્રામ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન