રેમિક ઉર્મિલા હાઈબ્રીડ તૂરિયાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹350
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૧૧૫-૧૨૫ દિવસે પાકતી જાત 
  • ૩૦-૪૫ સે.મી. લંબાઇ સાથે ૪ ૪.૫ સે.મી.ની પહોળાઇ ધરાવતું ફળ
  • કુમળું અને સફેદ ફળ
  • ફળનું વજન ૭૦-૮૦ ગ્રામ
  • આકર્ષક લીલા રંગનું ફળ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન