રેમિક ઓટીપી રીસર્ચ ડાંગર

રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાનાં દિવસો :- ૧૧૦-૧૧૫
  • છોડની ઉંચાઈ :- ૯૫ થી ૧૦૫ સે.મી.
  • બિયારણનો દર :- ૧૦ થી ૧૨ કિલો/એકર
  • દાણાનો પ્રકાર :- પાતળો મધ્યમ દાણો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન