રેમિક કલમ રિસર્ચ ગાજર (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹220 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ૧૧૦-૧૩૦ દિવસે પાકતી જાત
  • આકર્ષક લાલ રંગનાં ગાજર
  • ખેતરમાં પાક્યા પછી રેહવાની ક્ષમતા ૧૫-૨૦ દિવસ 
  • ડીસેમ્બર-ફેબ્રુઆરી વાવણીનો ઉત્તમ સમય ઉત્તમ સંગ્રહ ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન