રેમિક કલમ રિસર્ચ ગાજર (૫૦0 ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹550 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ૧૧૦-૧૩૦ દિવસે પાકતી જાત
  • આકર્ષક લાલ રંગનાં ગાજર
  • ખેતરમાં પાક્યા પછી રેહવાની ક્ષમતા ૧૫-૨૦ દિવસ
  • ડીસેમ્બર-ફેબ્રુઆરી વાવણીનો ઉત્તમ સમય
  • ઉત્તમ સંગ્રહ ક્ષમતા
  • વાવેતર નો સમય : શિયાળુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન