રેમિક કેસર મેથી બીજ

મહત્તમ છૂટક કિંમત :
₹175 ( ૧ કિગ્રા )
₹800 ( ૫ કિગ્રા )
મુખ્ય મુદ્દા:

  • સૌથી મોટો પેપડો દાણો 
  • ચમકતો પીળા કલરનો દાણો જેથી વધુ બજાર ભાવ મળે
  • લીલી ભાજી તેમજ પકાવવા માટે ઉત્તમ જાત 
  • ઝડપી વિકાસ અને વધુ ઉત્પાદન 
  • ગેર લીલા તથા મોટા ગોળ આકર્ષક પાન 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન