રેમિક ખટ્ટા હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹550
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ખાટામીઠા ટમેટા
  • નિશ્ચિત મર્યાદીત સમયમાં આવતા ફળ
  • પહેલી વીણી ફેરરોપણી પછી ૫૦-૫૫ દિવસ
  • ગોળાકાર લાલ રંગનાં મોટા ફળ
  • ફળનો વજન ૯૦-૧૦૦ ગ્રામ
  • ઉચ્ચ ઉત્પાદન આપતી જાત
  • વધુ તાપમાન સામે ટકી શકે
  • Blight and mildew પ્રતિકારક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન