રેમિક ચાંદની રિસર્ચ મૂળા (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹320 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ૪૫-૫૦ દિવસમાં વહેલી પાકતી જાત
  • લાંબા ખૂણાકાર સફેદ મૂળા
  • ફળનો વજન ૨૦૫-૩૦૦ ગ્રામ
  • ફળની લંબાઈ ૩૦-૪૦ સે.મી.
  • લાંબા, કુમળા ગુણવત્તાવાળા ફળ અને ઉત્તમ
  • ઓછા તીખા અને લાંબુ સ્વજીવન ધરાવતા ફળ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન