રેમિક ચીભડા રિસર્ચ ચીભડા (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹300
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઉત્તમ ગુણવત્તા વાળું ફળ
  • લંબગોળાકાર, આકર્ષક, ઘેરાલીલા રંગનું ફળ
  • સારી સંગ્રહ ક્ષમતા સારો ઉતારો
  • એક ગાંઠે ૨-૩ ફળ
  • ફળનો વજન ૩૦૦-૪૦૦ ગ્રામ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન