રેમિક ચેતક ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹850 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પિયત-બિનપિયત બંને માટે અનુકૂળ
  • સુકારા સામે પ્રતિકારક જાત મોટો દાણો 
  • વધારે બજાર ભાવ
  • પોપટામાં ૨ થી ૩ દાણા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન