રેમિક જીજેજી ૩૨ મગફળી

મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાનાં દિવસો :- ૧૩૦ - ૧૩૫
  • તેલની ટકાવારી :- ૫૩.૯૦%
  • ઉત્પાદન ક્ષમતા (કિલો/હેકટર) :- ૨૮૦૦-૩૨૦૦
  • ઉભડી જાત
  • ટીકા અને ગેરુના રોગ સામે સહનશીલ
  • બમ્પર ઉત્પાદન

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન