રેમિક જૂગનુ હાઈબ્રીડ ફુલકોબી (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹450 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ફેરરોપણી પછી ૭૦ દિવસે પાકતી જાત
  • પાંદડા સાથે મજબુત જોડાણ
  • ફુલકોબીનો સફેદ દડો
  • ફળનું વજન ૧-૧.૫ કિલો
  • ઓગસ્ટ થી નવેમ્બરમાં વાવેતરની ભલામણ
  • વહેલી પાકતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન