રેમિક તંદુરસ્તી રિસર્ચ પાલક (૫૦0 ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹200 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ગરમ પાણીમાં પણ પાનનો રંગ જળવાય રહે છે
  • લાંબા અને મોટા પાન વાળી ઝડપથી ઉગતી પાલક 
  • બધી જ સીઝનમાં વાવવા યોગ્ય
  • ફ્રેશ અને કુમળા પાન

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન