રેમિક ફૂલે વિક્રમ ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹875 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વધારે બજાર ભાવ
  • આકર્ષક રંગના બીજ
  • હાર્વેસ્ટર દ્વારા કટિંગ
  • સુકારા સામે પ્રતિકારક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન