રેમિક બોલ હાઈબ્રીડ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹400 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ફેરરોપણી પછી ૬૦-૬૫ દિવસે પાકતી જાત
  • ગોળાકાર કોબીનાં દડાનો વજન ૧-૧.૨ કિલો
  • લીલા પાન વાળો ઘાટ્ટો કોબીનો દડો
  • ખેતરમાં પાક્યા પછી ૩૦ દિવસ સુધી ટકી રહે છે
  • ચોમાસું અને શિયાળું સિઝનમાં વાવેતરની ભલામણ
  • ૫-૬ બાહરી પાન સાથે લાંબા ગાળાનાં પરિવહન માટે
  • ઉત્તમ વાવેતર નો સમય : શિયાળુ, ચોમાસુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન