રેમિક મખમલી રિસર્ચ ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹350
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઘેરીલીલી, ચમકતી અને કુમળી શીંગ
  • શીંગની લંબાઇ ૧૪-૧૫ સે.મી.
  • એક જુથમાં ૧૪-૧૫ શીંગ
  • પહેલી વીણી ૩૮-૪૦ દિવસે
  • વધુ ઉત્પાદન અપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન