રેમિક મીરાજ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹425
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૧૧૫-૧૨૫ દિવસે પાકતી જાત
  • એકસરખો ઝડપથી ઉગતો મજબૂત છોડ
  • ફળની લંબાઇ ૧૨-૧૪ સે.મી.
  • આકર્ષક ઘેરાલીલા રંગનાં કુમળા ફળ
  • ફળનો વજન ૭૦-૮૦ ગ્રામ
  • પહેલી વીણી ૪૫-૫૫ દિવસે
  • CMV Virus & Powdery mildew પ્રતિકારક જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન