રેમિક મુક્તા હાઈબ્રીડ દૂધી (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹350 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ૧૧૫-૧૨૫ દિવસે પાકતી જાત 
  • સરેરાશ લંબાઈ ૩૦-૪૫ સે.મી
  • એકસરખી નળાકાર દૂધી
  • ફળનું વજન ૭૦૦-૯૦૦ ગ્રામ
  • આકર્ષક આછાલીલા રંગનું ફળ
  • પહેલી વીણી ૪૫-૫૫ દિવસે
  • CMV Virus & Powdery mildew પ્રતિકારક જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન