રેમિક રાજ તિલક હાઈબ્રીડ ડાંગર

રેટિંગ: | 0.00

  • લાંબી કંઠી અને વધુ દાણા જેથી વધુ ઉત્પાદન
  • ઝડપી વહેલી પાકતી જાત અને ઓછી કાળજીથી તૈયાર થતી જાત
  • રોગ જીવાત તેમજ આડી પડવાની સામે સહનશીલ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન